Basundhara,Kathmandu
contact@heraldintlcollege.edu.np
01-4389375/01-4389476

Notice Board

NOTICE


This is to notify all the concerned students that the Bridge Course classes will be closed from 2079/01/27 Tuesday to 2079/02/03 Tuesday because of local election. The classes will be resumed from 2079/02/04 Wednesday.


Holiday Update


Dear all,

This is to inform you that, due to unanticipated circumstances, the regular classes will remain closed until later on Wednesday, the 4th of Falgun. Our classes will resume on the 5th of Falgun.

Thankyou

Herald International College


Regarding Vaccination


The vaccination procedure will hold on Herald International College premises on Magh 1st and 2nd.   

 Online दर्ता गरेर QR कोड सहितको दर्तानंप्रिन्ट गरी विधालयमा राख्नुहुनअनुरोध गरिन्छ  

. Online दर्तागर्नका लागि
https://vaccine.mohp.gov.np माजानुहोस  

प्रि-रजिष्ट्रेसनका लागि आवेदन फारममाजानुहोस  

फारममाउल्लेख भएका सबै विवरणभर्नुहोस  

हालबसोवास गरिरहेको ठेगानामा विधालय रहेको स्थान (बागमति प्रदेशकाठमाण्डो जिल्लाटोखा .पा.
 विधालय रहेको वडा नंछनोटगर्नुहोलामा नै छनोटगर्नुहोला  

परिचयपत्रको प्रकारमा अन्य छनोट गरीपरिचय पत्र नंमाकक्षा/रोल नं (जस्तै७ कक्षा को रोल नं.
२३ को लागि /२३राख्नुहोला रजारी गरिएको कार्यालयमा विधालयको नाम राख्नुहोला  

अन्तमाम हाल वसोवास गरेकैस्थानमा खोप लिन चाहन्छुमा क्लिक गरी सो भन्दातलको कुनै एक (विधालयजुन वडामा  सोही अनुसार)
खोप केन्द्र छनोट गर्नुहोस  

उल्लेखितसबै विवरण ठिक छन् भन्नेमहलमा क्लिक गर्नुहोस  पेश गर्नुहोस। 

त्यसपछिविवरण ठिक भए नभएकोरूजु गरी प्रविष्ट गर्नुहोसमा क्लिक गर्नुहोस  

त्यसपछि खोप लगाउन र्इन्छुकव्यक्तिको विवरण QR code सहित आउने छ। सो पेजलाइ प्रिन्टगरी राख्नुहोस  

 


Holiday Update


There will be regular classes as usual on 2078 /09/04 Sunday.

Thank you

Herald International College

Basundhara, Kathmandu

 


Dashain,Tihar and Chhath Vacation


This is to notify all the students and teachers that our college will remain closed from 21st Ashwin to 26th Kartik 2078 on the occasion of Dashain, Tihar and Chhath. The classes will resume physically from 28th of Kartik.

‘सुख, शान्ति र सम्वृद्धिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना ब्यक्त गर्दछौ'

Herald International College

Basundhara, Kathmandu 


First Term Online Exam


It is to notify all the students that the First Term Online Exam is going to be conducted from 14th of Aswin accroding to the schedule given below.

Click here to check timing and routine of Management and Humanities

Click here to check timing and routine of Science

 

Thank you 

Herald International College

Basundhara, Kathmandu


XII National Examinations Board Practical Exam-2078


It is to notify that the practical examination of Grade XII is going to be held from 25th of Bhadra for science stream and 26th of Bhadra for Management and Humanities Stream. You can find the routine below: 

Click here to check the routine of Management and Humanities

Click here to check the routine of Science Stream

 

Thank you 

Herald International College

Basundhara, Kathmandu


Grade XII New Session


It is to notify all grade XI students that new session of Grade XII is going to be commenced from 20th Shrawan 2078. You will find all the details in fuse classroom.

For any kind of support: support@heraldintlcollege.edu.np

Herald International College

Basundhara, Kathmandu

https://heraldintlcollege.edu.np/


Grade 12 revison Class Schedule


It is to notify all grade XII Students that online(zoom) revison classes are going to be conducted from
2078-4-10, Sunday according to the following schedule.

Science  Management


HIC Online Scholarship Test


The online scholarshitp test is being conducted on different phase.

Register Now  Take Exam